1. Acceptarea Termenilor si Conditiilor

1.1 Folosirea paginii de internet www.rca.ro - vizionarea acesteia, inregistrarea, folosirea serviciilor oferite de Online Insurance Solutions srl - implica automat acceptarea in totalitate si neconditionata a Termenilor si Conditiilor expuse mai jos.

1.2 Folosirea platformei www.rca.ro si serviciile furnizate de aceasta sunt rezervate doar persoanelor care au împlinit varsta de 18 ani.

2. Prestarea Serviciilor

2.1 Serviciile sunt realizate de Online Insurance Solutions srl (J22/815/2016 , CUI 35879752, e-mail: contact@ois-team.ro ) , societate inregistrata in Registrul Intermediarilor Secundari si autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara sub RAJ 506995, in parteneriat cu MaxyGo Broker de Asigurare SRL. Inregistrata in Registrul Intermediarilor Principali al A.S.F. cu codul RBK-179.

Identitatea intermediarului principal

2.3 S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L., cu sediul in Ploiesti, Str. Alba Iulia nr. 40A, judetul Prahova, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J29/1459/2003, C.U.I. 15710286, Capital social subscris si varsat 150.000 lei, inregistrata in Registrul Intermediarilor Principali al A.S.F. cu codul RBK-179, avand pagina web: www.maxygo.ro , e-mail: office@maxygo.ro, tel. fix: 0244.567.055 fax 0244.567.964, tel. mobil: 0720.990.509. S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. este reprezentata legal prin dl. Alexandru Apostol, in calitate de Administrator / Director General / Conducator Executiv autorizat de A.S.F. si de dna. Roxana Podeanu, in calitate de Director Executiv.

2.4 S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. isi desfasoara activitatea de distributie prin intermediari secundari.Potentialii Clienti / Clientii pot verifica inregistrarea acestor informatii pe site-ul ASF Romania www.asfromania.ro.

2.5 MaxyGo Broker de Asigurare nu lucreaza pe baza unui onorariu platit direct de consumator, ci exclusiv pe baza unui comision. MaxyGo Broker de Asigurare incaseaza comision pentru contractele de asigurare incheiate. Comisionul de intermediere este inclus in prima de asigurare, acopera toate taxele si costurile de ofertare, emitere, incasare si gestionare a politei, precum si toate costurile aferente de functionare, autorizare/avizare si pregatire profesionala si nu afecteaza pretul achitat de catre Client.

2.6 MaxyGo Broker de Asigurare poate emite contracte de asigurare şi poate colecta prime de asigurare in numele societatilor de asigurare.

2.7 Fiecare produs de asigurare, de la fiecare companie de asigurare in parte, are PID-ul (Product Information Document) propriu si cuprinde cel putin urmatoarele informatii: tipul de asigurare, un rezumat al acoperirii asigurarii cuprinzand principalele riscuri, definirea fiecărui eveniment asigurat, a indemnizaţiei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat, a fiecărui beneficiu şi a clauzelor suplimentare, suma asigurata, acoperirea teritoriala precum si riscurile excluse, obligatiile asiguratului, durata contractului si metodele de executare, suspendare sau incetare a acestuia.

3. Definitii

3.1 Termenii si conditiile generale se vor aplica activitatii de vanzare desfasurata de Online Insurance Solutions srl prin intermediul magazinului virtual www.rca.ro. Astfel, urmatorii termeni vor însemna:

Asiguratul – reprezinta persoana fizica sau juridica a carei bunuri valorice sau propria persoana sunt protejate in baza Contractului de Asigurare.
Asigurator – Persoana juridica autorizata in conditiile Legii 237/2015 sa exercite activitati de asigurare pe teritorul Romaniei sau in afara lui;

Calcul – calcularea valorii ofertelor de asigurare in baza datelor completate de Cumparator in formularele de pe site;
Contract – reprezinta contractul la distanta încheiat între Vânzator si Cumparator, fara prezenta fizica simultana a Vânzatorului si a Cumparatorului;
Contract de Asigurare – contractul in baza caruia Asiguratorul se obliga sa indeplineasca serviciile stabilite in cazul aparitiei evenimentului asigurat, iar Asiguratul este obligat sa plateasca prima de asigurare la timp;
Continut – toate informatiile de pe Site care pot fi vizibile, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic, precum si continutul oricarui e-mail trimis Clientilor de catre Online Insurance Solutions prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare;
Document – Termeni si Conditii ale contractului de asigurare.
Dovada asigurare RCA– document emis de MaxyGo Broker de Asigurare SRL dupa ce un client a plasat o comanda pe site-ul www.rca.ro . In aceasta notificare se va transmite cumparatorului sumarul comenzii, numarul comenzii si suma, reprezentand confirmarea plasarii comenzii online. Acest document nu reprezinta un contract de asigurare.
Servicii – intermediere de asigurari prin intermediul platformei www.rca.ro;
Utilizator – orice persoana juridica sau fizica, cu varsta de cel putin 18 ani si cu capacitate deplina de exercitiu, care acceseaza site-ul www.rca.ro si utilizeaza oricare din paginile acestuia in scop informativ sau in scopul plasarii unei comenzi.
Tranzactie – incasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vanzarea unui Bun si/sau Serviciu de catre Vanzator, Cumparatorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Vanzator.
Termeni si Conditii – prevederile din acest document, create de Online Insurance Solutions care definesc conditiile si regulile pe care Utilizatorul este obligat sa le respecte in vederea utilizarii site-ului www.rca.ro .
Vanzator – societatea comerciala SC Online Insurance Solutions SRL ( in parteneriat cu S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. ), având sediul social la adresa Strada Trei Fantani, nr.6A, Iasi, avand nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J22/815/2016, CUI 35879752;
Bonus/Malus – sistem prin care asiguratul este încadrat în una dintre clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau în una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare), în funcţie de istoricul de daunalitate al acestuia în perioada de referinţă;
Asigurator RCA – asigurator autorizat să practice asigurare RCA;
Asigurat cu risc ridicat – persoana care pe baza încadrării în clasele de risc pentru care cel puţin 3 asigurători RCA ofertează un tarif de primă de N ori mai mare decât tariful de referinţă calculat de către BAAR; factorul "N" este stabilit de către BAAR, cu aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară şi este calculat pentru un vehicul cu aceleaşi caracteristici tehnice cu cele ale vehiculului pentru care se solicită asigurarea, precum şi pentru aceeaşi clasă de bonus-malus a asiguratului; caracteristicile tehnice ale vehiculelor se vor raporta la capacitatea cilindrică, cu excepţia vehiculelor cu motoare electrice, caz în care se va ţine seama de puterea acestora;
Asigurat – proprietarul sau utilizatorul unui vehicul sau unui tramvai a cărui răspundere civilă delictuală este preluată contractual de un asigurător RCA în baza contractului RCA valabil pentru prejudiciile produse terţelor persoane din accidente de vehicule/tramvaie;
Acord multilateral – - acordul între birourile naţionale ale asigurătorilor din statele membre ale Uniunii Europene sau părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European şi ale altor state asociate Uniunii Europene încheiat pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 2 din Directiva 72/166/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte controlul asigurării de răspundere civilă auto, intrat în vigoare pentru biroul naţional auto din România în baza Deciziei Comisiei 2007/482/CE;
Accident de vehicule – eveniment în care a fost implicat cel puţin un vehicul în urma căruia au rezultat prejudicii materiale şi/sau vătămarea sănătăţii şi a integrităţii corporale ori decesul uneia sau mai multor persoane;
Contract RCA – contractul de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie, a cărui încheiere se constată prin poliţa de asigurare RCA, care atestă existenţa asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule; condiţiile contractuale pentru asigurarea RCA sunt stabilite de prezenta lege şi de reglementările Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., emise în aplicarea acesteia; forma şi conţinutul contractului RCA se stabilesc prin reglementări ale A.S.F.;
Contractant – persoana care încheie contractul RCA şi care se obligă faţă de asigurătorul RCA să plăteasc prima de asigurare;
Decontare directă – serviciul auxiliar de gestionare a daunelor de către asigurătorii RCA a propriilor asiguraţi, care se ofertează obligatoriu de către asigurator, iar achiziţia acestuia este opţională de către asigurat;

4. Incheierea Contractului de Asigurare

Politele RCA sunt emise de ONLINE INSURANCE SOLUTIONS in parteneriat cu MaxyGo Broker de Asigurare in numele asiguratorilor parteneri. Contractul de asigurare RCA se incheie in baza:

4.1 Prezentului document.

4.2 Cererii de oferta din partea Cumparatorului/Utilizatorului.

4.3 Ofertelor afisate in Site.

4.4 Comenzii transmise de catre Utilizator/Cumparator catre ONLINE INSURANCE SOLUTIONS

In baza informatiilor furnizate de Cumparator/Utilizator sistemul efectueaza calculul primelor de asigurare de la asiguratorii parteneri si pregateste oferta de asigurare. Inainte de finalizarea comenzii, Cumparatorul declara:

4.5 Citirea si acceptarea prevederilor prezentului document;

4.6 Ca datele completate in Site sunt corecte si conforme cu realitatea.

4.7 Ca are 18 ani impliniti.

4.8 Ca a inteles si a acceptat termenii si conditiile contractului de asigurare, drepturile si obligatiile ce ii revin si ca este de acord cu emiterea politei RCA; informatii despre contractul de asigurare incheiat la distanta pot fi consultate aici.

4.9 Ca isi da acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal pentru calcularea ofertelor si in scop de informare si publicitate.


ONLINE INSURANCE SOLUTIONS poate anula o Comanda efectuata in platforma, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta in urmatoarele cazuri:

4.10 Neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Cumparatorului, a tranzactiei;

4.11 Invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de ONLINE INSURANCE SOLUTIONS;

4.12 Datele furnizate de catre Cumparator, pe Site sunt incomplete /incorecte sau acesta nu transmite documentele solicitate;5. Mandatul in Brokeraj

Prin acceptarea prezentului document Cumparatorul imputerniceste compania de brokeraj MaxyGo Broker prin Mandatarul, in calitate de Intermediar secundar ONLINE INSURANCE SOLUTIONS inregistrat in Registrul intermediarilor Secundari (RIS) al A.S.F. cu cod RAJ506995:

5.1 Clientul imputerniceste Compania de brokeraj sa negocieze cu societatile de asigurare oferte de asigurare in conformitate cu necesitatile Clientului , sa gestioneze , contractele de asigurare si sa consilieze solicitarile de dauna ale Clientului pana la plata finala a despagubirilor.

5.2 Clientul are dreptul sa decida asupra societatilor de asigurare cu care Compania de brokeraj sa poarte negocieri si sa solicite acesteia informarile necesare cauzei, decizand asupra aspectelor legate de incheierea contractului de asigurare: riscuri acoperite, modalitate de plata, termene de plata, etc.

5.3 Clientul are dreptul sa solicite Companiei de brokeraj, prin Mandatarul Online Insurance Solutions, informari cu privire la derularea contractelor de asigurare.

5.4 Clientul are dreptul sa solicite Companiei de brokeraj, prin Mandatarul Online Insurance Solutions, asistenta pentru obtinerea despagubirilor la aparitia unui risc asigurat.

5.5 Clientul se obliga sa comunice Companiei de brokeraj , prin Mandatarul Online Insurance Solutions, orice schimbare privind: datele de contact declarate , date relevante despre valorile asigurare, date referitoare la bunurile/riscurile care constituie obiectul contractului de asigurare si informarea privind instrainarea/schimbarea destinatiei/riscurilor bunurilor asigurate

5.6 Compania de brokeraj actioneaza intotdeauna onest, corect si profesionist, astfel incat sa corespunda cel mai bine intereselor Clientului.

5.7 Compania de brokeraj prezinta informatiile Clientului obiectiv, corect, clar si neinselator si usor identificabile.


6. Modalitatea de plata si intrarea in posesie a contractului de asigurare

6.1 Cumparatorul are obligatia de a achita prima de asigurare aferenta politei RCA, precum si eventuala diferenta de prima rezultata ca urmare a corectarii politei cu date corecte. Plata se poate face doar online cu cardul.

6.2 Dupa emitere, contractul de asigurare RCA va fi livrat in mod automat catre adresa de email specificata in formular. Fara mentionarea unei adresa de email valide, procesul de emitere nu se poate incheia, fiind o conditie obligatorie.

6.3 Contractul de asigurare RCA insotit de constatul amiabil se va livra la adresa din Talon a Clientului sau la alta adresa specificata in formularul de Comanda. Livrare se va face gratui, din partea Vanzatorului.

7. Dreptul de retragere al Cumparatorului din Contractul de Asigurare

7.1 Dreptul de denuntare unilaterala a contractelor incheiate la distanta in termenul legal nu se aplica in cazul asigurarilor RCA. Contractele de asigurare RCA nu se anuleaza de catre asiguratori. Restituirea partiala a primei de asigurare se face doar in cazul in care autovehiculul se radiaza sau se vinde si daca nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri.

7.2 Atunci cand asiguratul a platit integral sau in rate prima de asigurare, acesta este indreptatit sa o recupereze proportional cu perioada neexpirata a contractului RCA, daca nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii. In cazul in care asiguratorul RCA este ulterior obligat la plata unor despagubiri pentru evenimente acoperite prin contractul RCA, asiguratorul RCA este indreptatit sa recupereze de la asigurat prima de asigurare restituita acestuia, la cerere.


8. Corectarea datelor inscrise in contractul de asigurare RCA. Modificari

8.1 Daca datele trecute pe asigurare nu corespund cu cele din talon/CI/acte proprietate, Cumparatorul este obligat sa ne anunte urgent pe clienti@rca.ro. Erorile materiale inscrise in asigurare vor fi corectate prin emiterea de catre asigurator de acte aditionale/suplimente la contractul de asigurare RCA.


9. Acord de comunicare

9.1 In vederea informarii Clientului cu privire la aspecte legate de derularea contractelor de asigurare( scadente de plata, oferte,data de incetare si/sau reinnoirea contractelor de asigurare, alerte expirare ITP si/sau Rovinieta) canalul de comunicare agreat va fi alcatuit din adresa de email si telefonul Clientului si adresa de email clienti@rca.ro al Vanzatorului.

9.2 Cumparatorul are dreptul sa se retraga din acordul de comunicarea dar nu mai devreme de incetarea relatiilor contractuale ( expirarea politei RCA emisa online ).


10. Fonduri de garantare si eventuale litigii

10.1 F.G.A. - Fondul de Garantare a Asiguraţilor destinat protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii precum si a tertelor persoane pagubite, in cazul in care asiguratorul se afla in stare de insolventa. Pentru informatii complete si actualizate privind activitatea acestuia si despre protectia care v-o ofera, va rugam sa accesati www.fgaromania.ro.

10.2 SAL-FIN - structura creata in cadrul A.S.F. cu scopul de a permite consumatorilor sa apeleze gratuit la un mecanism de solutionare alternative a litigiilor din domeniul financiar non-bancar. Toate detaliile le regasiti pe site-ul www.salfin.ro


11. Reclamatii

11.1 Reclamatiile privind incheierea RCA prin intermediul Site-ului se transmit la la adresa clienti@rca.ro sau printr-o petitie utilizand butonul Petitii din pagina de Homepage a site-ului. Termen de solutionare: 30 de zile de la primire. Reclamatia trebuie sa contina obligatoriu: numele si prenumele petentului, adresa de contact si descrierea situatiei reclamate. Neintelegerile intre parti se rezolva pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil de catre instanta de judecata.

Simplu, Rapid, Smart.